گسترش ابزار پاسارگاد

02166780195
۰

دﺳﺘﮕﺎه جوش ﮔﻮﺷﻪ ﺗﮑﺴﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ 0.2 mm

زاوﯾﻪ ﺟﻮش: ﺗﻤﺎم زواﯾﺎى ﺑﯿﻦ 180˚ تا 30˚
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻮش ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎى ﺳﻔﯿﺪ و ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ ﺷﺪه
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت ﺟﻮش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ
وﯾﮋﮔﻰ ﺟﻮش ﺻﻔﺮ ﺑﺮاى ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎى ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ ﺷﺪه
ﺗﻨﻈﯿﻢ زاوﯾﻪ ﺟﻮش ﺑﯿﻦ زوایای ﺑﯿﻦ 180˚ تا 30˚ 
تنظیم دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎى ﺣﺮارت و زﻣﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا
پدال ﭘﺎﯾﻰ زدن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺸﺎر و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﺗﻨﻈﯿﻢ آب ﺷﺪن و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ
اﻋﻤﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻮش 0.2 mm
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﺳﺎن ورق ﺗﻔﻠﻮن ﻧﺴﻮز

ثبت سفارش

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که نظر می‌دهید

ثبت نظر

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

دﺳﺘﮕﺎه جوش ﮔﻮﺷﻪ ﺗﮑﺴﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ 0.2 mm
چه امتیازی به این محصول میدهید.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

سبد خرید