گسترش ابزار پاسارگاد

02166780195
۰

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش زهوار اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮش 45˚ زﻫﻮارﻫﺎى PVC
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم زﻫﻮارﻫﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﮐﺮد اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﭙﺮ ﺑﺮاى ﻓﺮﯾﻤﻬﺎى ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎ 2.40 m روى ﻣﯿﺰ ﻣﺘﺮﯾﮏ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ش
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﯿﺮه ﻫﺎى ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
اﻣﮑﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن زاﺋﺪه ﭘﺸﺖ زﻫﻮار ﺑﺎ 4 ﺗﯿﻐﻪ 
ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎى ﺑﺰرگ: ﻗﻄر 200 mm
ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ: قطر 100 mm

ثبت سفارش

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که نظر می‌دهید

ثبت نظر

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش زهوار اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
چه امتیازی به این محصول میدهید.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

سبد خرید