گسترش ابزار پاسارگاد

02166780195
۰

دﺳﺘﮕﺎه ﮐﭙﻰ روﺗﺮ ﺷﯿﺎرآب ﺑﺎران، ﺟﺎى دﺳﺘﮕﯿﺮه و ﺳﯿﻠﻨﺪر (ﺳﻪ ﮐﺎره) اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﮐﺎرﺑﺮى ﺑﺮاى ﺟﺎى ﻗﻔﻞ ﻟﻮﻻ، ﺷﯿﺎر آب ﺑﺎران، دﺳﺘﮕﯿﺮه در و ﺟﺎى دﺳﺘﮕﯿﺮه ﭘﻨﺠﺮه (ﺳﻪ ﺳﻮراخ) در ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎى PVC
موتور ﮐﭙﻰ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرى در ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدى
اﻋﻤﺎل ﺳﻮراﺧﮑﺎرى ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﯿﻨﺪل ﺳﻪ ﺗﺎﯾﻰ در ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻰ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﯿﺎر زن آب ﺑﺎران در ﻣﺤﻮر زاوﯾﻪ اﯾﻰ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﭼﻨﺪ ﮐﺎره (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ)
ﺳﻮرﺧﮑﺎراﯾﻰ ﺳﻪ ﺗﺎﯾﻰ، ﺳﻮراخ ﮐﭙﻰ ﮐﺎرى و دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد
ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ و ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ثبت سفارش

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که نظر می‌دهید

ثبت نظر

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

دﺳﺘﮕﺎه ﮐﭙﻰ روﺗﺮ ﺷﯿﺎرآب ﺑﺎران، ﺟﺎى دﺳﺘﮕﯿﺮه و ﺳﯿﻠﻨﺪر (ﺳﻪ ﮐﺎره) اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
چه امتیازی به این محصول میدهید.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

سبد خرید