گسترش ابزار پاسارگاد

02166780195
۰

دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﯿﻮن زن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎى ﻣﯿﺎﻧﻰ (ﻣﻮﻟﯿﻮن) PVC
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﻰ ﮔﯿﺮه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﭘﺮوﻓﯿﻞ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮز ﮐﺎرى
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﯿﻎ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮزﮐﺎرى ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر و ﺣﺮﮐﺖ ﺟﮏ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﮐﺎر ﺑﺼﻮرت ﺗﮏ وﯾﺎ دو ﺗﯿﻐﻪ (ﻫﻤﺰﻣﺎن)

ثبت سفارش

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که نظر می‌دهید

ثبت نظر

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﯿﻮن زن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
چه امتیازی به این محصول میدهید.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

سبد خرید