گسترش ابزار پاسارگاد

02166780195
۰

دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﻪ ﺗﻤﯿﺰﮐﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎى PVC ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮش
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎى
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺎﻻ وﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا 
راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ دﺳﺘﮕﺎه و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎى ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ 2 ﯾﺎ 4 ﺗﯿﻐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ 1 ﯾﺎ 2 ﻣﻮﺗﻮر
ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎى ﻗﺎب و ﺑﺎزﺷﻮ

ثبت سفارش

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که نظر می‌دهید

ثبت نظر

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﻪ ﺗﻤﯿﺰﮐﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
چه امتیازی به این محصول میدهید.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

سبد خرید