گسترش ابزار پاسارگاد

02166780195
۰

دستگاه ﺑﺮش دوﺳﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮش ﻫﻤﺰﻣﺎن دوﺳﺮ ﭘﺮوﻓﯿﻞ
ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﻰ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮش ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎى  PVC و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎ ﺗﯿﻎ اره دﻧﺪاﻧﻪ اﻟﻤﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 450 mm 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺗﮑﺴﺮ و ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﺮى ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﺮش زاوﯾﻪ اى ﻫﺮ ﺳﺮ، 45˚ و 90˚ درﺟﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از ﻫﺮ ﮐﺪام
ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎ ﺑﺮاى ﺑﯿﻦ دو ﮔﻮﺷﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﺎرى (ﻣﻪ ﭘﺎش) ﺑﺮﺷﻬﺎى آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

ثبت سفارش

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که نظر می‌دهید

ثبت نظر

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

دستگاه ﺑﺮش دوﺳﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
چه امتیازی به این محصول میدهید.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

سبد خرید