گسترش ابزار پاسارگاد

02166780195
۰

دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮش ﮔﻮﺷﻪ دوﺳﺮ 0.2 mm اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻮش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوﻓﯿﻞPVC 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻮش ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎى ﺳﻔﯿﺪ و رﻧﮕﻰ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻮش دو ﺳﺮ 90˚ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺳﺎن ﺟﻮش 90˚ ﺑﺎ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر متحرک
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارت ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
اﯾﻤﻨﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻮش ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺟﻮش و ﻓﺸﺎر ﭘﺮوﻓﯿﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ/ﺛﺒﺎت ، ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻮش ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮕﻬﺎى ﮐﺸﻮﯾﻰ از ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﻮش
ﭘﺮداﺧﺖ زﯾﺒﺎى  0.2 mm ﺟﻮش در ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎى ﺳﻔﯿﺪ و رﻧﮕﻰ
ﺗﻌﻮﯾﺾ آﺳﺎن ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ورﻗﻬﺎى ﺗﻔﻠﻮن
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﺟﻮش

ثبت سفارش

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که نظر می‌دهید

ثبت نظر

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮش ﮔﻮﺷﻪ دوﺳﺮ 0.2 mm اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
چه امتیازی به این محصول میدهید.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

سبد خرید