گسترش ابزار پاسارگاد

02166780195
۰

دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻧﭻ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮔﻮﺷﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻣﻮﻧﺘﺎژ 90˚ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوﻓﯿﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
ﭘﺮس ﺑﺎﻻ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮﮐﺘﻰ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﯿﻐﭽﻪ ﻫﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻂ ﮐﺶ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮى ﺑﺮاى ارﺗﻔﺎع و ﻋﻤﻞ ﺗﯿﻐﭽﻪ ﻫﺎ
ﮔﻮﻧﯿﺎ ﮐﺮدن ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﻰ
دﮐﻤﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ در دﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ
دو ﭘﺪال ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﯿﺮه ﻫﺎ (ﮐﻠﻤﭙﻬﺎ)
اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻠﻰ آﻣﯿﺪى ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﺮاﺑﻰ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﻓﯿﻞ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺑﺎزوﻫﺎى ﮐﻨﺎرى 45˚

ثبت سفارش

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که نظر می‌دهید

ثبت نظر

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻧﭻ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮔﻮﺷﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
چه امتیازی به این محصول میدهید.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

سبد خرید